Κίχλη

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

29 ~ Άγγελος Βλάχος: Αι ημέραι μας

(απόσπασμα)

Αυταί είν' αι ημέραι μας. Χθες σιαγόνας γραίας
θα απεκάλεις τας οδούς της πόλεώς μας νέας,
με χάσματα παντού κενά αφράκτων οικοπέδων
σταδίων ασχολήσεων και παιδιάς των παίδων.
Πλην σήμερον σκυλόδοντα απέκτησεν η πόλις
τα μέγαρα, και δι' αυτών στενή χαράδρα μόλις
σ' αφίνει τ' άστρα τ' ουρανού την νύκτα να μετρήσης
ίνα την αριθμητικήν μη αίφνης λησμονήσης,
αφ' ότου άνευ οβολού να ζης κατεδικάσθης.
διότι προοδεύουσαν την πόλιν εφαντάσθης.
Σκυλόδοντα! σε δάκνουσι, και ούτε καν την λύσσαν
σοι μεταδίδουν, επειδή φιλάνθρωποι θα ήσαν
αν λυσσαλέον σ' έκαμναν οι τόσοι Π α τ ρ ι ώ τ α ι,
αφού δεν μας απέμεινε πατρίς να τους χωρέση!
Και ούτε διά του Ζωχιού φωνάζει καν η Μέση
ούτε λαλεί ο Πειραιεύς δια του Π ο σ ε ι δ ώ ν ο ς,
ο Μανουσάκης δεν λαλεί, τα πάντα καταπίνει,
κι' αν ψιθυρίζη η Σ τ ο ά, πλην δεν λαλεί κ' εκείνη,
ο Πόρος δεν μωρολογεί διά του Χ. Δουζίνα,
τα δυστυχή Καλάβρυτα τα έφαγεν η πείνα,
το Μεσολόγγι σκέπτεται, βωβή η Μεσσηνία
να ημερώση προσπαθεί μ' εν νεύμα τα θηρία,
η Ζάκυνθος εις ποίησιν το άλγος της εκχύνει,
η Σύρος έχει Αμπελάν ως ποιητήν κ' εκείνη,
η Κόρινθος πίνει κρασί, αι Πάτραι μας πτωχεύουν,
και όλ' οι άλλοι διά τρεις ομογενείς δουλεύουν.

Αυταί είν' αι ημέραι μας, προόδου, φευ, ημέραι!
Την αρμονίαν, Μούσα μου, καν εις τους στίχους φέρε.
... ... ...

Άγγελος Βλάχος


Νέα Εστία, τχ. 539
Χριστούγεννα 1949
-EKEBI-


Σημ: Αναφέρεται στον πολέμιο της μοναρχίας, βουλευτή Χριστόδουλο Δουζίνα


(φωτ: Υ.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Powered by Blogger

    Εγγραφή σε
    Αναρτήσεις [Atom]